ඇස්

More: ග්රීන් , බ්රවුන් , දුම්බු-ඇස් , නිල් , ග්රේ