මැසීම

More: ඇස් , තොල් , සන්ධ්යාව , ඇහිලව් , ඇහිබැමි , පච්ච කොටන්න , දිවාකාලය , ටෝනා , විවාහය