වියළි පලතුරු වලින් Granola

අංශක 170 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය. ඕස්ට් පැකට්, ගෙඩි, බීජ, තිරිඟු ආදී තන්තු මිශ්ර අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අංශක 170 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය. විශාල පාත්රයකින් ඔටම්, ඇට වර්ග, බීජ, තිරිඟු ජාන සහ කුරුඳු මිශ්ර කරන්න. තවත් පාත්රයකින්, බිත්තර සුදු සහ ලුණු පෙණුමට පහර දෙන්න. සීනි සහ ඔලිව් තෙල් එකතු කරන්න. වියළි අමුද්රව්ය සඳහා දියර අමුද්රව්ය එකතු කරන්න. ෙබ්කිං ෂීට් මත මිශ්රය තැබීමට හා එය තරලය. මිනිත්තු 20 ක් සඳහා පිළිස්සීම, එවිට ස්පීටුල භාවිතා කිරීම මෘදු ලෙස හැරෙන්න. රන් දුඹුරු තෙක් විනාඩි 10 ක් පමණ දක්වා පිළිස්සීම දිගටම. සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් කිරීමට ඉඩ දෙන්න, පසුව බඳුනක තබා, වියළි පලතුරු මෘදු ලෙස මිශ්ර.

මෙහෙවර: 4