නාදුනන ලදී

More: ජ්යොතිෂ්ය , සිහිනය පරිවර්තකය , සංඥා , දර්ශනය , පේළිය , ජ්යෝතිඃ ශාස්ත්රය