බීම

More: මත්පැන් කොක්ටේල් , මද සාර ෙනොවන ෙකොක්ෙටේල් , පළතුරු කොක්ටේල් , ස්මූතියකි , තේ , Kissels , කොම්පොට්ස් , කිරි , කෝපි , ක්වාස් , කාබන්ඩයොක්සයිඩ්