චොකලට් පතුරු පාප්ප

1. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 200 දක්වා ඉහළ නැංවීම. ෙබ්කිං පත්ර සහ ෆ්රයි මත ඒකාකාරව රටකජු දැමීම අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 200 දක්වා ඉහළ නැංවීම. මිනිත්තු 10 ක් පමණ අඳුරු වන තුරු එය පිළිස්සීම් තහඩු සහ ෆ්රයි මත ඒකාකාරව මිශ්ර කර ගන්න. පිසීමේ වේගය මධ්යයේ පිහිනමින් කපා දමන්න. 2. ආහාර සකසනයෙහි පාත්රයෙහි රටකජු දමා විනාඩි 5 ක් ගෙන්වන්න. 3. ආහාර සකසනය සඳහා කොකෝවා කුඩු, සීනි, ලුණු සහ 2 හැදි පාට බහාලු බටර් එකතු කරන්න. ඒකාකාර අනුකූලතාවයක් ලබා ගන්නා තෙක් මිනිත්තු 1 පමණ මිශ්ර කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න. අවශ්ය නම් ලුණු වැඩි කරන්න. මිශ්රණය අධික ඝනකමක් නම් පිෂ්ඨය බටර් ඉතිරි 1 tablespoon එකතු කරන්න. 4. සති 1 ක් දක්වා ශීතකරණයක් තුළ තදින් සමීපව ගබඩා කර තබන්න.

සේවය: 6