ඇඹුල් මෆින්

දොඩම් පීල් (විශේෂ පිහියකින් හෝ දැලක භාවිතා කිරීම). අමුද්රව්ය සමඟ මිරිකීම : උපදෙස්

දොඩම් පීල් (විශේෂ පිහියකින් හෝ දැලක භාවිතා කිරීම). දොඩම් යුෂ මිරිකා (50-70 ml පමණ විය යුතුය) සීනි සහ වැනිලා සීනි සමග තෙල් කපන්න. බිත්තර එකතු කරන්න, මිශ්ර. මිශ්ර යුෂ හා තැඹිලි පීල් එකතු කරන්න. සිහින් පිටි ගුලිය නොකැපීම පිටි, ෙබ්කිං කුඩු එක් කරන්න. එළවළු හෝ බටර් බටර් අච්චු සමග ආලේප කර ඇනූ දැමීම (2/3 සඳහා පිරවුම් පුස්). උඳුන තුල උදුනක ඇති උඳුනක තබා ගන්න. 20-25 විනාඩි පිළිස්සීම.

සේවය: 12-15