උද්යානය, සුන්දර උද්යානය: රෙදිපිළි සහ බිතුසිතුවම් එකතුවක් සැලසුම්කරුවන් ගයිඩ් කෝට්ටර් රෝස් 2016

නිර්මාණශීලී සංසදය වෙතින් වූ වසන්ත ගෘහ අලංකාරය ග්රාමීය එංගලන්තයේ සපුෂ්පක උද්යාන හා පශු සම්ප්රදායන් වෙත ඇල්මක් දක්වයි. ප්රමුඛතම බ්රිතාන්ය වෙළඳ නාමය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කෝචර් ෙරෝස් එකතුවේ විලාසිතාත්මක විසඳුම්, එහි හොඳම කාර්යසාධනය මත රඳවන, ගෝණි රෙදි සහ මිදි, ආලේපිත පාට ආවරණ, පාට රෙදිපිළි ආවරණ, ලිනන් තිර රෙදි සහ රෙදිපිළි බිතුසිතුවම්වල සියුම් වර්ණ මුද්රණ ආලේප කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, නිර්මාණශීලී කණ්ඩායමේ නිර්මාණශීලි Guild හි දීප්තිමත් පැහැති අද්විතීන් ද පිටස්තරයන් නොවේ. අභ්යන්තරය තුළ Couture Rose piercing azure සහ සුමුදු නිල් සමග රළු වර්ණ සහිත, රෝස සහ කහ ආලේපන සමඟ අනුපූරකව.

සන්නාමයේ සුවිශේෂි අභිමානය සහ වෙළඳ නාමය වන්නේ විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ස්කීචින් මත අතින් සාදන ලද රෙදි. කොචුරි රෝස් ස්වභාව ධර්මයේ වසන්ත සමරන දිනය සමරයි - මෘදු පැහැති ලිනන් හා කපු රෝස මල්, ලිලී මල්, ඕකිඩ්, අයිරි සහ පොපි මල් පිපෙන, සුවඳැති වත්තක් ආකර්ෂණීය පින්තූරයක් නිර්මාණය කරයි. නිර්මාණශීලී සංසදය වෙතින් අලංකාර මල් සැරසිලි තත්වයේ තත්වය අවම කරගත හැකිය. නැතහොත්, අභ්යන්තරය පිළිබඳ ප්රධානතම විස්තරය විය හැකිය.