ඕමල්ට් - පීසා

බිත්තර පරාජය, diced තක්කාලි, පසුව 2 හෝ 3 හැදි. l, මෙයොනීස්, තලා දැමූ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

බිත්තර පරාජය, diced තක්කාලි, පසුව 2 හෝ 3 හැදි. l., මෙයොනීස්, කැඩුණු ඖෂධ පැළෑටි, කුළු බඩු, ලුණු, සොසේජස්, කැට කපා හෝ තීරු කපා, පසුව කබලෙන් ලිපට බවට වත්. ෆ්රයිට් කරන්න.

මෙහෙවර: 4-6