එළවළු

More: කැරට් , තක්කාලි , ගෝවා , පිපිඤ්ඤා , වට්ටක්කා , වම්බටු , ඉරිඟු , බ්රොකෝලි , නිවිති , බෝංචි , රුකොළ , සැල්දිරි , පීස් , රාධිස් , සොරෙල් , ජරාව , බීට් , ලීක් , සුචිනි , අර්තාපල් , මැලියම් , ඩයිකොන් , ඇස්පාපාටස් , ගම්මිරිස් , කෝලරාබි , String බෝංචි , හරිත බෝංචි , ඌරාකුරාට් , රූබාර්බ්