අමුද්රව්ය

More: එළවළු , පලතුරු , කිරි නිෂ්පාදන , කුළුබඩු සහ කුළුබඩු , බෙරි වර්ග , නට් , මාළු , මස් , කුරුල්ලා , මුහුදු ආහාර , අතුරු නිෂ්පාදන , හතු , ග්රෑම් සහ පිටි , පැස්ටා , ජෑම් , විශේෂයි , චොකලට්