අතුරු නිෂ්පාදන

More: අක්මාව , ඕපාල් , වින්ටර්ක්රල්ස් , චිකන් හදවත් , රිබ් , හදවත , උඩුකය , භාෂාව , මොළය , වකුගඩු