බර්ලින් විලාසිතාවේ දුර්ලභ අක්මාව

1. එළවළු සකස් කරන්න. ලූනු සහ ඇපල් සෝදා පිරිසිදු කළ යුතුය. අර්ධ මුදු බවට ලුණු කපා. අමුද්රව්ය : උපදෙස්

1. එළවළු සකස් කරන්න. ලූනු සහ ඇපල් සෝදා පිරිසිදු කළ යුතුය. අර්ධ මුදු බවට ලුණු කපා. කේතු වලින් ඇපල් ගෙඩිය කපා කපා කපා. අක්මාව කැබලිවලට කපා ඇත. එය විහිළුවක් සහ ෆ්රයි ලූනු වළලු තුළ උණුසුම් ඔලිව් තෙල් මත. 2. දැන් අපට තවත් කබලෙන් ලිපයක් අවශ්යය. එය තුළ බටර් උණු කර ඇපල් තබන්න. තෙල්වල ඇපල් දමන්න. 3. අක්මා කෑලි ටිකක් ගම්මිරිස් සමග ඉසිය යුතු ය. පිටිවලින් කෑලි රෝල් කරන්න. කබලෙන් ලිපට ඔලීව තෙල්, බටර් සහ තාපය මිශ්ර කරන්න. මේ තෙල් මිශ්රණයෙන් දෙපැත්තෙන්ම අපගේ අක්මා කෑලි අඹරනු ලැබේ. අක්මාව එක් පැත්ත විනාඩි 3-5 ක් බදිනවා. සුවඳ රතු පාට කබොලක් මතු විය යුතුය. ලස්සන රාත්රී කෑමක් සූදානම්. පැතලි තහඩුවක් මත ඇඹුල් රස කළ ලූනු සහ ඇපල් තබා ගන්න. අක්මාව කැබැල්ලක් ඉහලින් තබා ඇති අතර ඇපල් මත ඉහළට පින්තාරු කරනු ලැබේ. Parsley sprig සමඟ සැරසීම හා ... ප්රසන්න appetite!

සේවය: 8-9