මිහිරි හා ඇඹුල් වයින් සෝස්වල ඇපල් සමඟ අක්මාව

ඇපල් සමඟ අක්මාව ඌරු මස්කුළුව ඇපල් සමඟ සංකලනය වී ඇත. සෝස් මිහිරි හා ඇඹුල් රසයි. අසාමාන්ය හා පරිපූර්ණ මෙම ආහාරය සම්පූර්ණයි! එය, සහ මී පැණි, ලෙමන් යුෂ සහ සුවඳ රතු වයින් සහ බල්සමින විනාකිරි වල රසකාරකත්වය සහ වර්ණය කොතරම් රසවත්ද! එය අවසානයේ දී ප්රසන්න වර්ණය එය බව! සහල් හෝ තරුණ තම්බා අර්තාපල් සඳහා කදිම සුදුසුය!

ඇපල් සමඟ අක්මාව ඌරු මස්කුළුව ඇපල් සමඟ සංකලනය වී ඇත. සෝස් මිහිරි හා ඇඹුල් රසයි. අසාමාන්ය හා පරිපූර්ණ මෙම ආහාරය සම්පූර්ණයි! එය, සහ මී පැණි, ලෙමන් යුෂ සහ සුවඳ රතු වයින් සහ බල්සමින විනාකිරි වල රසකාරකත්වය සහ වර්ණය කොතරම් රසවත්ද! එය අවසානයේ දී ප්රසන්න වර්ණය එය බව! සහල් හෝ තරුණ තම්බා අර්තාපල් සඳහා කදිම සුදුසුය!

අමුද්රව්ය: උපදෙස්