ස්ට්රෙගගෝන්ගේ ශෛලිය තුල අක්මාව

අක්මාව දිය ජලයෙන් යටවිය යුතුය. කැට කපා කපා කපා. L අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අක්මාව දිය ජලයෙන් යටවිය යුතුය. කැට කපා කපා කපා. රතු පාට තෙක් ළූනු තෛලයක සිහින් ව කැඩුණු හා ෆ්රයිඩ් කරති. ලූනු වෙත, අක්මාව එක් කරන්න, හා සෑම විටම ඇවිස්සීමත්, විනාඩි 5 පමණ ඉහළ තාප මත එය ෆ්රයි. එවිට තක්කාලි පාප්ප එක් කරන්න, සියල්ල මිශ්ර. විනාඩි කීපයක් පසු, ඇඹුල් ක්රීම් එකතු කරන්න. අපි කෙටි කාලය සඳහා අක්මාව පුළුස්සා, මුළු කාලයම ඇවිස්සීමත්, අශෝභන සමග එය සේවය කිරීම.

මෙහෙවර: 3-4