ලූනු සමග ෆ්රයිඩ් චිකන් අක්මාව

ෆ්රයි රසවත් චිකන් අක්මාව කුකුල් මස්, චිකන් අක්මාව, ලූනු සමග ෆ්රයිඩ්, එය තරමක් ඝන ලෙස, සුවඳ සහ උකුස්සන් බවට හැරෙනවා. මෙම අක්මාව මඟින් කුළුබඩු සමග පිටි පෙරීමට හේතුව නිසා කෑලි සුන්දර කුරුල්ලෙකු අත්පත් කරගනී. ලූනු කරාමේකෘත වන අතර ස්වල්පයක් පැණිරසයි. සුදුසු කුළුබඩු රසයෙන් යුක්තව මෙම සරල කෑමක් සාදා ඇත. මෙම වට්ටෝරුව තුළ ඇති සත්යතාව එක් අඩුපාඩුවක් වේ - ඉහළ තාපය මත පියනක් නොමැතිව කුරුලෑවද්දී, අක්මාව දෙපස දෙපැත්තට "වෙඩි".

ෆ්රයි රසවත් චිකන් අක්මාව කුකුල් මස්, චිකන් අක්මාව, ලූනු සමග ෆ්රයිඩ්, එය තරමක් ඝන ලෙස, සුවඳ සහ උකුස්සන් බවට හැරෙනවා. මෙම අක්මාව මඟින් කුළුබඩු සමග පිටි පෙරීමට හේතුව නිසා කෑලි සුන්දර කුරුල්ලෙකු අත්පත් කරගනී. ලූනු කරාමේකෘත වන අතර ස්වල්පයක් පැණිරසයි. සුදුසු කුළුබඩු රසයෙන් යුක්තව මෙම සරල කෑමක් සාදා ඇත. මෙම වට්ටෝරුව තුළ ඇති සත්යතාව එක් අඩුපාඩුවක් වේ - ඉහළ තාපය මත පියනක් නොමැතිව කුරුලෑවද්දී, අක්මාව දෙපස දෙපැත්තට "වෙඩි".

අමුද්රව්ය: උපදෙස්