එළවළු චිකන් අක්මාව සලාද

චිකන් අක්මාව සලාද "ඩ්රෙස්ඩන්" මෙම රසවත් හා සුවදායී සලාද රසබර ආහාරයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු ආහාර වලින් එකකි. එය අළුත් අසාමාන්ය රසයක් සාදමින් එළවළු සහ අක්මාව සාර්ථකව ඒකාබද්ධ කරයි. ඔබට එය අවුරුද්දේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ආහාරයට ගත හැකි අතර නිවාඩු දිනවල සහ සතියේ දිනවල සේවය කරන්න.

චිකන් අක්මාව සලාද "ඩ්රෙස්ඩන්" මෙම රසවත් හා සුවදායී සලාද රසබර ආහාරයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු ආහාර වලින් එකකි. එය අළුත් අසාමාන්ය රසයක් සාදමින් එළවළු සහ අක්මාව සාර්ථකව ඒකාබද්ධ කරයි. ඔබට එය අවුරුද්දේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ආහාරයට ගත හැකි අතර නිවාඩු දිනවල සහ සතියේ දිනවල සේවය කරන්න.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්