මොස්කව්වල ඌරුමස් අක්මාව

ඌරු මස් අක්මාව අක්මාව යනු එහි ප්රයෝජනවත් සහ පෝෂණ අන්තර්ගතය අනුව පවා මස් පවා අභිබවා යන අතර, එය ඩිම්බකල් (එනම්, අඩු ශ්රේණියේ ආහාර) යනුවෙන් අදහස් කරන නමුත් එය ආහාර පිසීමේ දී ඉහළින් අගය කරයි! අක්මාවෙන් ඔබ රසවත් කෑමට ගොඩක් කන්න පුළුවන් - සියලුම වර්ගවල පැස්කට්, සවුෆෙල්. මෙම ඌරු මස් කැබලිවලින් පිසූ ඌරු මස්, චරිත ලක්ෂණ රස ඇති අතර, ෆ්රයිඩ් ලූනු මෙම පිඟාන අනුපූරකයට! මොස්කව්හි අක්මාව වෙත පරිපූර්ණ පැත්තේ කෑම අර්තාපල් කරති.

ඌරු මස් අක්මාව අක්මාව යනු එහි ප්රයෝජනවත් සහ පෝෂණ අන්තර්ගතය අනුව පවා මස් පවා අභිබවා යන අතර, එය ඩිම්බකල් (එනම්, අඩු ශ්රේණියේ ආහාර) යනුවෙන් අදහස් කරන නමුත් එය ආහාර පිසීමේ දී ඉහළින් අගය කරයි! අක්මාවෙන් ඔබ රසවත් කෑමට ගොඩක් කන්න පුළුවන් - සියලුම වර්ගවල පැස්කට්, සවුෆෙල්. මෙම ඌරු මස් කැබලිවලින් පිසූ ඌරු මස්, චරිත ලක්ෂණ රස ඇති අතර, ෆ්රයිඩ් ලූනු මෙම පිඟාන අනුපූරකයට! මොස්කව්හි අක්මාව වෙත පරිපූර්ණ පැත්තේ කෑම අර්තාපල් කරති.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්