ඇඹුල් ක්රීම් හතු සමග අක්මාව

1. සිනමා පටය හා අක්ෂි වලින් අක්මාව ඉවත් කර කුඩා කැබලිවලට කපා. සකස් කළ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. සිනමා පටය හා අක්ෂි වලින් අක්මාව ඉවත් කර කුඩා කැබලිවලට කපා. පැය 2-3 සඳහා කිරි සමඟ සූදානම් අක්මාව වත් කරන්න. කිරි වලින් පොඟවා ගැනීමෙන්, අක්මාව මෘදුයි. 2. චීස් පිළිස්සීම. පීල් ලූනු සහ අර්ධ මුදු කපා. වෙනම පාත්රයකින්, ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග පිටි මිශ්ර කරන්න. අක්මාව හොඳින් පිටි රෝපණය කරන්න. මෙම ක්රියාවලියට ස්තුතියි, යුෂ අක්මාවෙන් කාන්දු නොවේ. තෙල් තාපය ඉක්මනින් ඉක්මනින් අධික තාපය මත අක්මාව පිසීමට. අක්මාව ටිකක් බ්ලැක්බෙරිමට ඉක්මන් වන වහාම ගින්නෙන් එය ඉවත් කරන්න. 3. ඔලමක් තුළ ලූනු ෆ්රයිට් සහ එහි කපන හතු එකතු කරන්න. මිනිත්තු 5 ක් ඉවත් කරන්න. 4. ඇඹුල් ක්රීම් වත් කරන්න, හතු සමග අඹරන්නක අක්මාව දාන්න. සියලු මිශ්රණය. 5. උඩින් ගාන ලද චීස් සමග ආහාරය ඉසිය යුතු ය. කුළුබඩුවේ පියනක් වසා දමා අවසන් වන තෙක් උනුසුම් කරන්න. රුධිරය අක්මාව කැබලි වලින් ලබාගත නොහැකි නම්, ආහාරය සූදානම් වේ. අක්මාව සඳහා වන අළුවුම සහල් හෝ අර්තාපල් සමඟ සේවය කළ හැකිය. ඖෂධ පැළෑටි සමඟ ඇති ආහාරය සැරසීම.

සේවය: 6