පඳුරු සහිත චිකන් උගුල් සුප්

චිකන් කුට්ටි වලින් සුප් සුප්, ගෘහස්ථ චිකන් සිට සුප් හොද්ද මත පිසූ, රසවත්, සියුම් රසය ඇත. අඩු රසවත් නොව අඩු වියදම් සහිත විකල්පයක් නම් කුකුළු මස් කෑල්ලක්. මීට පෙර, චිකන් සැහැල්ලු සිට සුප් ඉතා රසවත් ආහාරයක් ලෙස සැලකේ. වෙළඳපොලේදී එම කට්ටල කුකුළු බෙදීම් වල අලෙවි කර ඇත. වතුර 1.5-2 ලීටර් අවශ්යයි. ළූනු, කැරට් සහ සුදුළූණු සුප් හොද්ද වෙත ගැඹුරු රසය එකතු කරති. පුද්ගලිකව, මම මගේ හිස භාවිතා නොකරමි, එය මුළුමනින්ම මකන්න. ගෙලෙන් ඇති සම අක්මාව සමඟ තම්බා කළ හැකි අතර, එය සුප් කිරීමට හෝ එකතු නොකරයි - එය රසය පිලිබඳ කාරණයක්. නමුත් කකුල් වලට ස්තුති, සුප් හොද්ද "ඝන" වනු ඇත. වියලන ලද ඩිල් මුළුමනින්ම සංකේතාත්මකව එකතු කරනු ලැබේ, අනෙක් කුළු බඩු එහි පිරිසිදු ස්වරූපයේ රසය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා නොකෙරේ. සුප්, සහල් එකතු, Vermicelli, බෝංචි එකතු, තම්බා බිත්තර එකතු කළ හැක. විකල්පයන් බොහොමයක් ඇත, නමුත් පදනම වන්නේ කුකුළු මස් කැබලිවලින්.

චිකන් කුට්ටි වලින් සුප් සුප්, ගෘහස්ථ චිකන් සිට සුප් හොද්ද මත පිසූ, රසවත්, සියුම් රසය ඇත. අඩු රසවත් නොව අඩු වියදම් සහිත විකල්පයක් නම් කුකුළු මස් කෑල්ලක්. මීට පෙර, චිකන් සැහැල්ලු සිට සුප් ඉතා රසවත් ආහාරයක් ලෙස සැලකේ. වෙළඳපොලේදී එම කට්ටල කුකුළු බෙදීම් වල අලෙවි කර ඇත. වතුර 1.5-2 ලීටර් අවශ්යයි. ළූනු, කැරට් සහ සුදුළූණු සුප් හොද්ද වෙත ගැඹුරු රසය එකතු කරති. පුද්ගලිකව, මම මගේ හිස භාවිතා නොකරමි, එය මුළුමනින්ම මකන්න. ගෙලෙන් ඇති සම අක්මාව සමඟ තම්බා කළ හැකි අතර, එය සුප් කිරීමට හෝ එකතු නොකරයි - එය රසය පිලිබඳ කාරණයක්. නමුත් කකුල් වලට ස්තුති, සුප් හොද්ද "ඝන" වනු ඇත. වියලන ලද ඩිල් මුළුමනින්ම සංකේතාත්මකව එකතු කරනු ලැබේ, අනෙක් කුළු බඩු එහි පිරිසිදු ස්වරූපයේ රසය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා නොකෙරේ. සුප්, සහල් එකතු, Vermicelli, බෝංචි එකතු, තම්බා බිත්තර එකතු කළ හැක. විකල්පයන් බොහොමයක් ඇත, නමුත් පදනම වන්නේ කුකුළු මස් කැබලිවලින්.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්