නට්

More: ආමන්ඩ් , වැනට්ස් , රටකජු , කජු , හෙසෙල්නු , පිස්තෝෂියෝස් , චෙස්ටේස්