වල් නට් ගෙඩිවලින් වළක්

Walnuts වලින් ජෑම් පිසීමට කෙසේද? 1. අමුද්රව්ය නොමැතිව අච්චාරු දැමීම සහ අමාරු වීම අමුද්රව්ය: උපදෙස්

Walnuts වලින් ජෑම් පිසීමට කෙසේද? 1. ඉතාම පිරිසිදු දත් කුකුළෙකුගෙන් යුක්ත වීමෙන් වළක්වා ගත හැකි වන පරිදි එවැනි තත්ත්වයකට ජලය ස්වල්පයක් පිරිසිදු කරන්න. 2. ජලයෙන් ගෙඩි ගන්න (ජලය පිටතට නොගනිමු), සැහැල්ලු වියළි හා දත් කුහරයක් සමග knead. 3. ගෙඩි කඩා දැමීමෙන් පසු ඉතිරි ජලය රැගෙන සාස්පාන් බවට වත් කර එය ගිනි තැබිය යුතුය. කුළු බඩු එකතු කරන්න - කරාබු නැටි, කුරුඳු, තැඹිලි පීල් කෑල්ලක්, ඇමන්ඩ් න්යෂ්ඨි. සීනි දමන්න. බුරුල්ල. සීනි විසුරුවා හැර වතුර උනු. 4. උණුසුම්, හොඳ සිරප් සමග ගෙඩි පුරවන්න. ඉන්පසු මෙම කොළය දවස් දෙකක දවටනය කර තබන්න. 5. දින දෙකකට පස්සේ, සිරප් එකේ වෙනම පෑන් බවට වත් කර, කුඩා බුබුලු ශබ්දය දර්ශනය වන තුරු බලා සිටින්න. සිරප් සිට සිරපය අදින්න, එයින් වැඩි කොටසක් එය කානු හා ස්පන්දනය වන තුරු බලා සිටින්න. පසුපස පැත්තේ කුඩා බුබුලු දිස්වනු ඇත. 6. දෙවන වතාවක වෑද්දුම් සහිත සිරප් සමග ගෙඩි පුරවන්න. ඔහු නැවතත් දිනක් ඉල්ලා සිටිය යුතුයි. 7. දවසකට පසු, සිරප් කපා, එය උනු, ගෙඩි ගෙඩි වත් විනාඩි 15 සඳහා කුඩා ගින්න මත ආහාර පිසීමට. 8. පිරිසිදු භාජනවල දී කල් තබා ගන්නා ලද කඩදාසි කවර ආවරණය කර තබන්න. මෙම ක්රියාවලිය දීර්ඝ හා කාලය නාස්ති කිරීම, නමුත් එවැනි ජෑම් සමඟ ඔබ ආඩම්බර වනු ඇත! ප්රසන්න!

සේවය: 10