මස්

More: ඌරු මස් , හරක් මස් , බැටළු පැටවෙකු , කෙසෙල් , හාවා