කුළුබඩු සහ කුළුබඩු

More: සුදුළූනු , පර්ස්ලි , අබ ඇටය , ඩිල් , ඉඟුරු , වයින් , පැටියෝ , බැසිල් , කොග්නාක් , කොරියර් , සුමුදු , පොපි , දුඹුරු සීනි , බීර , මින්ට් , ඔලීව , මාජෝරම් , රෂ්කාරි , වොඩ්කා , තලීය තෙල් , කපර්ස් , ජෙරෙස් , ටෙරියාකි , මාර්සිපන් , අයිස්ක්රීම් , වරාය , කරඳමුංගු , ඇනිස් , කැරමල්