පලතුරු

More: ලෙමන් , මුද්දරප්පලම් , කෙසෙල් , ඇපල් , පොල් , දෙහි , ඇවෙකඩෝ , සිදුරු , වියළි ඇටවල මදය , ඇටවල මදය , නවසීලන්තය , පීච් , Quince , දොඩම් , ප්ලූම් , පෙයාර්ස් , මැන්ගෝ , මැන්ඩරින්ස් , ග්රෙනේඩ් , අත්තික්කා , පර්සිමොම් , ෆීජෝයා , අන්නාසි , ග්රේප්ෆෲට් , ඇලිකා , දින , කුරුලු චෙරි