එළවළු කුරා

එළවළු, සෝදා, කුඩා කැබලිවලට කපා. ක්ෂුද්ර තරංග තුළ අර්තාපල් පුළුස්සා අමුද්රව්ය: උපදෙස්

එළවළු, සෝදා, කුඩා කැබලිවලට කපා. විනාඩි 7 ක් මයික්රෝවේව් තුළ අර්තාපල් පුළුස්සා. ඩිල් බීජ සමඟ එය මිශ්ර කිරීමෙන් පොල් පේස්ට් සූදානම් කරන්න. එය කිට්ටුවෙන් තබන්න. ක්ෂුද්ර තරංග භාජනයක් තුළ කුළු බඩු සහ බටර් මිශ්ර කරන්න. විනාඩි 1 ක් උයන්න. එවිට ළූණු, අමු මිරිස් එකතු කරන්න විනාඩි 1 සඳහා ආහාර පිසීමට. චුයිජින් ඉඟුරු මිශ්රණය එකතු කර තවත් විනාඩි 1 ක් ආහාර පිසීමට. ඊළඟට, තක්කාලි එකතු කර මයික්රෝවේව් තුළ විනාඩි 2 ක් උයන්න. හැම දෙයක්ම හොඳින් මිශ්ර කරන්න. එළවළු එකතු කරන්න. බීට්, බිම රතු ගම්මිරිස් සමග ඉසිය යුතු ය. නැවත වරක්, මිනිත්තු 1 ක් මුළුමනින්ම මිශ්ර වී තබා ගන්න. පොල් පේස්ට් එකතු කරන්න. මිනිත්තු 2 ක් සඳහා පිසීමට සහ උයන්න. එළවළු වඩාත් හොඳින් සූදානම් හා අනුකූලතාවයක් ඇති නිසා, ටිකක් ජලය එකතු කරන්න. මිනිත්තු 10 ක් සඳහා මයික්රෝවේව් තුළ කුක්. කොත්තමල්ලි සමග කොළ අලංකාර කිරීමෙන් ඔබ මේසයට සේවය කළ හැකිය. Bon appetit.

සේවය: 1-2