කුකුල් මස්, අන්නාසි හා දෙළුම් සහිත සලාද

චිකන්, දෙළුම් - සලාද මම මේ සලාදය ස්ත්රීන්ගේ වර්ගයට යොමු කරමි. විශේෂයෙන් ඔබ අඩු මේද මෙයොනීස් විශේෂයෙන් භාවිතා කළහොත් එය කුළු බඩු, අසාමාන්ය හා ආලෝකවත් වේ. මෙම සලාදය ඉතා ඉක්මනින් පිළියෙල කර ඇත, කොටසක් ලෙස, සහ පොදු සලාද භාජනයක් තුල ය. ටින් අන්නාසි නැවුම් සහ චිකන් ෆිල්ටට් වෙනුවට තුර්කිය. ඉතා රසවත්, උත්සාහ කරන්න!

චිකන්, දෙළුම් - සලාද මම මේ සලාදය ස්ත්රීන්ගේ වර්ගයට යොමු කරමි. විශේෂයෙන් ඔබ අඩු මේද මෙයොනීස් විශේෂයෙන් භාවිතා කළහොත් එය කුළු බඩු, අසාමාන්ය හා ආලෝකවත් වේ. මෙම සලාදය ඉතා ඉක්මනින් පිළියෙල කර ඇත, කොටසක් ලෙස, සහ පොදු සලාද භාජනයක් තුල ය. ටින් අන්නාසි නැවුම් සහ චිකන් ෆිල්ටට් වෙනුවට තුර්කිය. ඉතා රසවත්, උත්සාහ කරන්න!

අමුද්රව්ය: උපදෙස්