මස් සමඟ චීස් කේක්

මාගරින් කපන්න. පිටි, කෙසෙල් සහ ඇඹුල් ක්රීම් සමග මාගරින් මිශ්ර කරන්න. ඇනූ Knead, ආවරණය

අමුද්රව්ය: උපදෙස්

මාගරින් කපන්න. පිටි, කෙසෙල් සහ ඇඹුල් ක්රීම් සමග මාගරින් මිශ්ර කරන්න. ඇනූ Knead, එය ආවරණය සහ එය සීතල ස්ථානයක තබා. ඊළඟ දවසේ දී පිටි ගුලිය 0.5 සෙ.මී. ඝණකම සමග කේක් පිටතට කපන, කුළුණු සමග එය කපා හා කපන තුනී වීදුරු කපා. මැදපතින් එක් එක් දෙවන මුං ඇටයේ වීදුරුවක් කුහරයක් සාදා ගන්න. ප්රෝටීන් සමග සම්පූර්ණ රාමුව ලිහිසි කර, කුහරය සහිත මුගටුවක් ආවරණය කර එකිනෙකා මත මදකට මුද්රා තබන්න. 220-240 දක්වා උඳුන උෂ්ණත්වය උෂ්ණත්වය. 15-20 විනාඩි උඳුන තුල පිළිස්සීමේ තැටි සහ රවුම් කේක් මත චීස්කේක් තබන්න. පිරවුම සකස් කිරීම සඳහා මස් ඇඹරුම් යන්තයක් හරහා මස් හා ලූනු එකතු කරන්න, උණු කොට බටර්, ලුණු සහ ගම්මිරිස් සමග සමය එකතු කරන්න. සුමට තෙක් හොඳින් බීට්. තවත් 8-10 විනාඩි චෙස් කේක් සහ කේක් මත පිසින ලද පැස්ටා දමන්න.

සේවය: 10