සැල්දිරි සමග බිම්මල් ක්රීම් සුප්

Oily with a supoup අපේ වෙබ් අඩවියේ හතු සමග කෑම බඳුන් බොහෝ වට්ටෝරු වේ. අද අපි පිදුරු අර්තාපල් සමඟ සුප් සූදානම් කරමු. මෙය ඉතා ප්රයෝජනවත් සැලියරි ද වන ඉතා ආලෝක සහ සුවඳ සුප් එකක් වේ. බටර් සමග ඕනෑම බත් පිඟානක් ඉහළ රසවත් ගුණ ඇත. තෙල් සහිත විනාකිරි විනාඩි 15 ක් තම්බා කළ යුතුය, ඉන්පසු එළවළු සුප් හොද්ද එකතු කරන්න.

Oily with a supoup අපේ වෙබ් අඩවියේ හතු සමග කෑම බඳුන් බොහෝ වට්ටෝරු වේ. අද අපි පිදුරු අර්තාපල් සමඟ සුප් සූදානම් කරමු. මෙය ඉතා ප්රයෝජනවත් සැලියරි ද වන ඉතා ආලෝක සහ සුවඳ සුප් එකක් වේ. බටර් සමග ඕනෑම බත් පිඟානක් ඉහළ රසවත් ගුණ ඇත. තෙල් සහිත විනාකිරි විනාඩි 15 ක් තම්බා කළ යුතුය, ඉන්පසු එළවළු සුප් හොද්ද එකතු කරන්න.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්