ආමන්ඩ් හා මුද්දරප්පලම් සහිත

පළමුව, අමුද්රව්ය සියල්ල සූදානම් කරන්න. මිනිත්තු 15 ක් තුළ ජලය වියළිය යුතුය. ළූණු කුඩා අමුද්රව්ය: උපදෙස්

පළමුව, අමුද්රව්ය සියල්ල සූදානම් කරන්න. මිනිත්තු 15 ක් තුළ ජලය වියළිය යුතුය. ලූනු සිහින් ව කැඩුණු. ළූනු විනිවිදභාවය දක්වා 5-8 විනාඩි මධ්ය තාපය මත ආහාර පිසීමට ලූණු, සිහින් ව කැඩුණු ළූණු, සාස්පාන් දී උණුසුම් බටර්. එවිට ලූනු කිරීමට කුංකුම එකතු, කලවම් කරන්න. සූප සහ වයින් එකතු කරන්න, ගිනි වැඩි කර පානයෙහි අන්තර්ගතය නභිගත කරන්න. එය පොඟවා විට, අපි ද්රාවණය (ද්රවයෙන් තොරව) සහ සාරය සඳහා පෑන් වෙත අපි එකතු කරන්නෙමු. ඉක්මන් කලවම් කිරීම, ගින්නෙන් පෑන ඉවත් කරන්න. පියනක් සමග පෑන් ආවරණය කර විනාඩි 15 ක් තබන්න. විනාඩි 15 පසු, එය වඩාත් පහසුවෙන් කුළුබඩුවක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා කූඩුවක් සමඟ එක් කර ගන්න. අතරතුර, තුනී තහඩු කපා, ආමන්ඩ්, වියළි කබලෙන් ලිපට ෆ්රයි. මිනිත්තු 3 ක් පමණ මධ්යම තාපය මත ෆ්රයි, නිරන්තරයෙන් ඇවිස්සීමත් - පිළිස්සීම නොකිරීමට. සුවඳැති ආමන්ඩ් එකතු කරන්න. Solim, කුරුඳු එකතු කරන්න, මිශ්ර. ආමන්ඩ් හා මුද්දරප්පලම් සහිත කුස්සිය සූදානම්! :)

මෙහෙවර: 3-4