උදේ උදේ බුරිටෝ

20-25 විනාඩි අර්තාපල් පෙති පිළිස්සීම. පිසින තෙක් උච්චාරණය කරන්න. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

20-25 විනාඩි අර්තාපල් පෙති පිළිස්සීම. පිසින තෙක් උච්චාරණය කරන්න. විශාල පාත්රයකින් බිත්තර කපා දමන්න. අර්ධ සෝස් එක් කරන්න. ලුණු සහ ගම්මිරිස්. සිහින් ව ළූනු කපන්න. තක්කාලි රවුම් බවට කපා. උණුසුම් කබලෙන් පිසූ බටර් ටිකක් දියවන්න. බිත්තර මිශ්රණය වත් කරන්න. පිසීමේදී කාලපරිච්ඡේදය අවුල් වීම. තීරු තහඩු මත පැතලි කේක් ගෙඩිය. කේක් උඩ ගාන ලද චීස් දැමිය යුතු ය. බිත්තර එකතු කරන්න. ෆෙඩරල් මිදීමට. අලංකාර අර්තාපල් පෙති සකස් කරන්න. ළූනු ඉසිය යුතු ය. එවිට circles jalapeno එකතු කරන්න. තක්කාලි පෙති කිහිපයක්. කේක් වහන්න. තීරු සමඟ ආවරණය කරන්න. 5-10 විනාඩි උඳුන තුල පිළිස්සීම.

මෙහෙවර: 8