කුළුබඩු සහිත මිශ්ර යුෂ මිදි යුෂ

කුළුබඩු කට්ටලය මෙම ගිම්හානය සඳහා පිසින ලද compote කොපමණ! කුළුබඩු වර්ග හා බෙරී මිශ්ර වර්ගවල රසවත්, රසවත් ගෘහස්ථ බීමවලින් සෑදී නොමැත. එහෙත් කුළු බඩු සමග කසළවලින් යුක්ත වන අතර, කහබත් කෙසෙල් කෙසෙල් පවා පවා නව වර්ණ සමඟ සෙල්ලම් කරනු ඇත, නුහුරු නුහුරු "බඩ" හා ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයින් සතුටු වනු ඇත! මගේ ප්රියතම රසය වන්නේ පැඟිරි-මිදි, නැණනුවණ සහ කුරුඳු, අනර්ඝ අනුගත ටandem හැරෙනවා!

කුළුබඩු කට්ටලය මෙම ගිම්හානය සඳහා පිසින ලද compote කොපමණ! කුළුබඩු වර්ග හා බෙරී මිශ්ර වර්ගවල රසවත්, රසවත් ගෘහස්ථ බීමවලින් සෑදී නොමැත. එහෙත් කුළු බඩු සමග කසළවලින් යුක්ත වන අතර, කහබත් කෙසෙල් කෙසෙල් පවා පවා නව වර්ණ සමඟ සෙල්ලම් කරනු ඇත, නුහුරු නුහුරු "බඩ" හා ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයින් සතුටු වනු ඇත! මගේ ප්රියතම රසය වන්නේ පැඟිරි-මිදි, නැණනුවණ සහ කුරුඳු, අනර්ඝ අනුගත ටandem හැරෙනවා!

අමුද්රව්ය: උපදෙස්