පැණි සිරප් සමග පළතුරු සලාද

මුලින්ම අපි අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය සූදානම් කරමු, - අපි සියලු පළතුරු සෝදන්නෙමු. පළමු ගනුදෙනුව අමුද්රව්ය: උපදෙස්

මුලින්ම අපි අවශ්ය සියලු අමුද්රව්ය සූදානම් කරමු, - අපි සියලු පළතුරු සෝදන්නෙමු. පළමුව අපි ඇඳුම සාදා ගන්නෙමු. අපි එක් දෙහි ගෙඩි එකක් හෝ ලෙමන් හෝ යුෂ සමග මී පැණි මිශ්ර කර ගනිමු. (මම ලෙමන් ගෙඩි භාගයක් හා යුෂ භාගයකින් යුෂ සමග මැදිහත් නොවූ අතර එය රසයි). නිල ඇඳුම් තෙක් හොඳින් බීර අපි මිදි සලාද පාත්රයක් (සම්පූර්ණයෙන්ම) අපි තබමු. ස්ට්රෝබෙරි විශාල පෙති කපා ඇත. මිදි එකතු වේ. බනාන් අර්ධ මුදු කපා ද සලාද පාත්රය ද එකතු වේ. ඊලග අමුද්රව්ය සලාද භාජනයකට යන්නේ ඇපල්, පෙති කපා ඇත. අවසාන වශයෙන්, බ්ලූබෙරීස් එකතු කරන්න. අපි අපේ මී පැණි සිරප් සලාද පාත්රය තුලට වත් කරමු. අපි හොඳින් මිශ්ර කරමු. Bon appetit! :)

මෙහෙවර: 3-4