ගෝවා සුප්

රයිස් ලීක්ස් කපා ඒවා කපා. සුදු සහ සැහැල්ලු හරිත කොටස් පමණක් භාවිතා කරන්න. ලූනු තෙල් අමුද්රව්ය: උපදෙස්

රයිස් ලීක්ස් කපා ඒවා කපා. සුදු සහ සැහැල්ලු හරිත කොටස් පමණක් භාවිතා කරන්න. පීල් ලූනු, සිහින් ව කපා. කැරට් සේදීම, පීල්, දැලක. සැල්දිරි සෝදා සිහින් ව කැඩුණු කළ යුතුය. සුදුළූණු පීල් කර සිහින් ව කපා. කැට කපා අර්තාපල්, පීල් පිරිසිදු කරන්න. කබලෙන් ලිපට එළවළු තෙල් උණුසුම් කරන්න. විනාඩි 5 ක් පමණ එය කැරට්, ළූණු සහ සැල්දිරිවල ෆ්රයි. තවත් විනාඩි 2 ක් සඳහා සුදුලූනු හා ෆ්රයි එකතු කරන්න. බැදපු එළවළු සාස්පාන් බවට මාරු කරන්න. සුප් හොද්ද, අර්තාපල්, බේ කොළ එක් කරන්න. නභිගත කරන්න. ගෝවා සමග ඉහල කොළ, අඩු කපා ඉවත් කරන්න. සුප් බඳුනකට ගෝවා එකතු කරන්න. ලුණු, ගම්මිරිස්. ගෝවා මෘදු වේලාවක් නොවන තුරු - සාමාන්යයෙන් විනාඩි 15 ක්. සුප් සූදානම්. සේවය කරන විට ඖෂධ පැළෑටි සමග ඉසිය යුතු ය. ඔබට පිඟානට ඇඹුල් ක්රීම් එක් කළ හැකිය. Bon appetit!

මෙහෙවර: 4