ගෝවා, අර්තාපල් සහ

එළවළු එළවළු කුකුල් මස් මා එළවළු ස්ටූස් වලට කැමතියි. එබැවින් එය ඔවුන්ගේ විශ්වීයත්වය සඳහා වේ! මස් තොරව පවා මස් හෝ එළවළු මිශ්රණයකින් යුෂ හෝ ඕනෑම සෝස් වර්ගයක් (තක්කාලි හෝ ඇඹුල් ක්රීම්) සෑම විටම විශිෂ්ටයි. මස් එය පරිපූර්ණ ද්විත්වයකින් හැරෙනවා. මෙම ආහාරය දිනපතා ආහාර වේල සඳහා පමණක් වුවද, නමුත් මම විශ්වාස කරන්නෙමි, තක්කාලි සෝස්, ගෝවා, අර්තාපල් සහ කුකුළු මස් සමඟ පැණිරස කෑමක් හෝ දෙවන ආහාරයක් ලෙස තක්කාලි සෝස්වල තම්බා ගෝනා, සාමාන්යයෙන් පිසූ අර්තාපල් වෙනුවට ප්රමාණවත් ලෙස ආදේශ කරනු ඇත.

එළවළු එළවළු කුකුල් මස් මා එළවළු ස්ටූස් වලට කැමතියි. එබැවින් එය ඔවුන්ගේ විශ්වීයත්වය සඳහා වේ! මස් තොරව පවා මස් හෝ එළවළු මිශ්රණයකින් යුෂ හෝ ඕනෑම සෝස් වර්ගයක් (තක්කාලි හෝ ඇඹුල් ක්රීම්) සෑම විටම විශිෂ්ටයි. මස් එය පරිපූර්ණ ද්විත්වයකින් හැරෙනවා. මෙම ආහාරය දිනපතා ආහාර වේල සඳහා පමණක් වුවද, නමුත් මම විශ්වාස කරන්නෙමි, තක්කාලි සෝස්, ගෝවා, අර්තාපල් සහ කුකුළු මස් සමඟ පැණිරස කෑමක් හෝ දෙවන ආහාරයක් ලෙස තක්කාලි සෝස්වල තම්බා ගෝනා, සාමාන්යයෙන් පිසූ අර්තාපල් වෙනුවට ප්රමාණවත් ලෙස ආදේශ කරනු ඇත.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්