චීස් සමග පුලුස්සන අර්තාපල්

අපි කෝණයෙන් චීස් දැම්මා. අර්තාපල් පිරිසිදු කරන ලද, සිහින් රවුම් පෙති කපා (ඡායාරූපයේ දී මෙන් අමුද්රව්ය: උපදෙස්

අපි කෝණයෙන් චීස් දැම්මා. අර්තාපල් පිරිසිදු කර ඇති අතර, සිහින් රවුම් පෙති කපා (ඡායාරූපයෙහි මෙන්) සහ පූර්ව-තෙල් සහිත ෙබ්කිං පිඟානකට දමනු ලැබේ. අර්තාපල් ලුණු, ඔබේ ප්රියතම කුළු බඩු එකතු (මම වියළි බැසිල් එකතු). චීස් සමඟ ඉහළින්. 30-40 විනාඩි සූදානම් වන තෙක් උඳුනේ රබර් උඳුනක් සහ රවුම් කේක් ගෙඩියකින් අපගේ ෙබ්කිං පත්රිකා ආවරණය කරන්න. පිසීමට පෙර විනාඩි 5, අර්තාපල් රන් කබොල ආවරණය වන පරිදි තීරු ඉවත් කරන්න. ඉවරයි!

සේවය: 6-7