පැරණි ලෝක කැරමල්

1. සැහැල්ලු තෙල් සහිත ඇලුමිනියම් තීරු සහිත 13x9x2-අඟල් ෙබ්කිං පත්රයක් තබා ගන්න. විශ්රාමික අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. සැහැල්ලු තෙල් සහිත ඇලුමිනියම් තීරු සහිත 13x9x2-අඟල් ෙබ්කිං පත්රයක් තබා ගන්න. යන්න. 2. විශාල සාස්පාන් ක්රීම් වලින් සීනි සහ 2 කෝප්ප (0.5 ලීටර්) මැද මධ්යම උෂ්ණත්වය අධික ආහාර පිසීමට. සීනි තාපාංකය තෙක් කෙටි කාලයකට එය ආවරණය කරන්න, එවිට සීනි සියලු ස්ඵටික වේ, පෑන් බිත්ති මත පවා උණු වී ඇත. නභිගත කරන්න. නිරන්තරයෙන් ඇවිස්සීමයි. 3. මෘදු ජෙල් (240 ° F / 115 ° C) තෙක් ඉරිඟු සිරප් එකතු කිරීම සහ සීතල වතුර බවට හෙළනු ලබන තුරු, එය වතුරෙන් ලබාගත් වහාම ගලා බසිනු ඇත. 4. ක්රීම් 2 ක් තවත් එකතු කරන්න. මිශ්රණය යළි මෘදු ජෙල් තත්වයට පැමිණෙන තෙක් කුසට දිගටම කුපිත කරවයි. ඉතිරි ක්රීම් 2 කෝප්ප එකතු කරන්න; මිශ්රණය යළි මෘදු ජෙල් තත්වයට පැමිණෙන තෙක් කුසට දිගටම කුපිත කරවයි. (සෑම අදියරකදීම 20-25 විනාඩි ගනී, නමුත් සියල්ල පහසුවෙන් දැල්වෙනු ඇත, ඒ නිසා ඇවිස්සීම නතර නොකරන්න). 5. තාපය සිට ඉවත්, වැනිලා හා ගෙඩි එකතු කරන්න. සකස් කළ ෙබ්කිං පත්රයකට වත් කරන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම සිසිල් කරන්න. පෑන්; තීරු ඉවත් කර සෙ.මී. 2.5 පමණ සෙ.මී. කෑලි කපා. 6. එක් එක් ඔක්සිහරණය කළ කඩදාසි හෝ සෙලෝපේන් කඩදාසි බවට හරවන්න. කාමර උෂ්ණත්වයේ ආවරණය වූ භාජනයක් තුළ ගබඩා කර තබන්න.

මෙහෙවර: 100