මැකරෝනි ෆාගියෝලි

1. මධ්යම තාපය මත විශාල සාස්පැනේ දී එය තෙක් ඔලිව් තෙල් දී කැඩුණු ලූනු උනු අමුද්රව්ය: උපදෙස්

1. මධ්ය තාපයක් මත විශාල සාස්පෙනේ දී, එය පැහැදිලි වන තෙක් ඔලිව් තෙල් කැඩුණු ලූනු උනු. ඉන්පසු පිසින තෙක් ඇඹුල් සුදුළූණු සහ ගෙඩියක් එකතු කරන්න. 2. එකම පෑන් දී, තක්කාලි සෝස්, ජලය, ඖෂධ පැළෑටි, ලුණු, බෝංචි සහ බෝංචි, සහ ගාන ලද පර්මැසන් එකතු කරන්න. අඩු තාපය මත පැය 1 ක් සිසිල් කිරීම. 3. ලුණු සහිත ජලයෙහි වෙනම සාස්පෙනේ දී පැස්ටා (8-10 විනාඩි) පොඟවා යමින්, ඔවුන්ගෙන් ජලය සියල්ලම වතුර කා දමයි. 4. සුප් සඳහා සූදානම් කළ පැස්ටා එකතු කර, උනුට ගෙන, මේසය මත උණුසුම් සේවය කරන්න.

මෙහෙවර: 8