රතු කරන්ට් ඇතුළු (කැевින්)

රතු වියළි මිදි යොදයි සිට ජෑම්, ශරීරය සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. අමුද්රව්ය: උපදෙස්

රතු වියළි මිදි යොදයි සිට ජෑම්, ශරීරය සඳහා ඉතා ප්රයෝජනවත් වේ. බිස්කට්, පයි සහ වෙනත් රසකැවිලි සඳහා විශිෂ්ට පිරවුමක් විය හැකිය. සකස් කිරීම: අතු, පීල් සහ හොඳින් සේදීම සඳහා රතු කරන්ට් බෙරි වෙන් වෙන්. උතුරන වතුරේ කරන්ට් ඇතුළු කර විනාඩි 5-7 විනාඩි උයන්න. Colander තුල කරන්ට් ඇතුළු කරන්න. සීනි හා ජලය සිට සිපිරි වියළි මිදි යොදයි ඇති සිරප් උනු. ජලය කලින් කල්තියා පෙරළිය යුතුය. උණුසුම් සීනි සිරප් රතු කරන්ට් වල බෙරි මත තබා අඩු තාප පුරා 5-7 විනාඩි උයනවා. එවිට තාපය ඉවත් කිරීම සහ පැය 6-8 දක්වා සිටීමට ඉඩ දෙන්න. මේ අනුව, තදබදය 2-3 වරක් උයන්න, විකල්ප උණුසුම හා ස්ථාවරත්වය. සූදානම් වන තෙක් තදබදය පිසීමට අවසන් වරට වේලාව.

මෙහෙවර: 3-4