ඇපල් සිට වල් (Kiev)

රසවත් ජෑම් පහත සඳහන් වර්ගවල ඇපල් වලින් ලබාගත හැකිය: Zorka, Dandert Ranet , Long, අමුද්රව්ය: උපදෙස්

පහත සඳහන් වර්ගවල ඇපල් වලින් රසවත් ජෑම් ඇපල් වලින් ලබාගත හැකිය: Zorka, Dessert Wine, Long, Ribette Lisasenko, Nord, Kamyshlovsky Yellow, Repinka Altaiskaya, Amber, Oktyabrskoe, Gorno-Altai, Altai Dove, Cinnamon, Dessert, Petrova, Anis, Antonovka, Pepin saffron, , රෙනේට් සිමිඩෙන්කෝ, රෙනේ ඕර්ඩියන්, කැල්විල් සෝන්, පාම්න් ශීත රන්, ඇපල් ගස්වල පලතුරු වලින්. සකස් කිරීම: සම සිට ඇපල් ගෙඩිය (ඔබට සම සමාවන්න), බීජ ඉවත් කර පෙති කපා. ලුණු සහිත හෝ ඇසිඩ් වතුර වත් කරන්න. ඇපල් ඝන මාංශයක් නම්, ඒවා මංකොල්ල කෑමට අවශ්ය ය. ජලාශයක ජලය සහ සීනි සිරප් බඳුනකට උනු. තාපාංකය සිරප් දී ඇපල් පෙති කැපූ, සොලවන්න සහ පැය 5-6 සඳහා පෙනී සිටීමට ඉඩ දෙන්න. ඒ නිසා සූදානම් වන තෙක් කණ්ඩායම් තුනක ජෑම් ආහාර පිසීමට. ඇපල් වල එක් එක් පෙට්ටි පිසිනු නොලබන්නේ නම්, ඔවුන් සිරප් වල පිසිනු ලැබේ. අවසන් ජෑම් ඉතා මිහිරි බවට හැරුණු විට, පිසීමේ අවසානයේ සිට සිට්රික් අම්ලය එකතු කරන්න.

සේවය: 5-7