ඌරු මස් හා ඇපල්වලින් බාබකියු කබාය

මධ්යක උෂ්ණත්වය දක්වා ග්රිල් කපා. සෝස් කරන්න. විශාල භාජනයක් තුළ මිශ්ර ජෑම්, විනාකිරි, අමුද්රව්ය: උපදෙස්

මධ්යක උෂ්ණත්වය දක්වා ග්රිල් කපා. සෝස් කරන්න. විශාල භාජනයක් තුළ, ජෑම්, විනාකිරි, තක්කාලි පේස්ට් හා බටර් 1 tablespoon මිශ්ර කරන්න. ලුණු හා ගම්මිරිස් සමග කන්නය. පසෙකට දමන්න. 4 දිගු මංකොල්ලකෑම් එක් කරන්න, ඌරු 2 ක කැබලි 4 ක් හා ඇපල් පෙති දෙකක් පෙති (ඌරු මස් සමඟ ඇපල් සමග අවසානය) මාරු කරන්න. ලුණු හා ගම්මිරිස්වලින් ඉතිරි තෙල් සහ කන්නයේ ලිහිසි තෙල්. තෙල් සමග ග්රිල් කිනිතුල්ලුව ලිහිසි කිරීම. කුකුළන් මත කපන ලද හා විනාඩි 6 සිට විනාඩි 8 දක්වා කාල පරිච්ඡේදයක් පෙරළා පිසීමට සහ ආහාර පිසීමට. සූදානම් කළ සෝස් සමග ෂීෂ් කෙබාබ් වත් කර විනාඩි 4 සිට 8 දක්වා ආහාර පිසීමට.

මෙහෙවර: 4