නැවුම් තක්කාලි සෝස් සමග බේක් කළ ගම්මිරිස්

"ගම්මිරිස්" සමග වට්ටෝරුව මිහිරි ගම්මිරිස්වල උපත - ඇමරිකාව. ඔහු ක්රිස්ටෝපර් කොලොම්බස් විසින් යුරෝපයට ගෙන එන ලදී. මෙම එළවළු යුරෝපීයයන් ඉතා ඇලුම් වේ. නැවුම් ස්වරූපයෙන් ගම්මිරිස් ආහාර රුචිය වැඩි කර ගත හැකිය. එය විටමින් සී අන්තර්ගතය තුළ එළවළු අතර ප්රමුඛයා වේ. විටමින් C දිනපතා ආහාරයට ගැනීම සඳහා ඔබට එක් ගම්මිරිස් කන්න පුළුවන්. තවද, මේ සියල්ලම වැඩිපුරම වීටින් පැටවෙකු වටා පිහිටා තිබේ. ගම්මිරිස් පිරිසිදු කිරීමේදී ප්රවේශම් වන්න. අද අපි pedicel සමග ගම්මිරිස් භාවිතා කරන්නේ ඒ නිසාය. ගම්මිරිස් අමු, තැම්බූ, ෆ්රයිඩ්, බේක් කරන, තම්බා. අපි ඔවුන් ඔබ සමඟ පුළුස්සනු ඇත. එහෙත් මෙම වට්ටෝරුවෙහි "ගම්මිරිස්" නොවේ. ගම්මිරිස් අද්විතීය රසයක් අවධාරණය කරන සෝස්වල අපේ වට්ටෝරුව "ගම්මිරිස්". ඕනෑම සෝස් එකක් සීතල මස් සඳහා සුදුසු ය. සෝස්, සුවඳ ද්රව්ය, ඖෂධ පැළෑටි, මී පැණි එකතු කිරීම සමඟ නැවුම් තක්කාලි මත පදනම් වනු ඇත. මෙම වට්ටෝරුව මත ගම්මිරිස් ටිකක් සූදානම් කරන්න, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම එය වෙත ආපසු යන්න, ඔබ වෙතින් නිපැයුම් එකතු කරන්න. මාව විශ්වාස කරන්න, ඔබේ පරිකල්පනය පියාසර කිරීම සඳහා ස්ථානයක් ඇත.

"ගම්මිරිස්" සමග වට්ටෝරුව මිහිරි ගම්මිරිස්වල උපත - ඇමරිකාව. ඔහු ක්රිස්ටෝපර් කොලොම්බස් විසින් යුරෝපයට ගෙන එන ලදී. මෙම එළවළු යුරෝපීයයන් ඉතා ඇලුම් වේ. නැවුම් ස්වරූපයෙන් ගම්මිරිස් ආහාර රුචිය වැඩි කර ගත හැකිය. එය විටමින් සී අන්තර්ගතය තුළ එළවළු අතර ප්රමුඛයා වේ. විටමින් C දිනපතා ආහාරයට ගැනීම සඳහා ඔබට එක් ගම්මිරිස් කන්න පුළුවන්. තවද, මේ සියල්ලම වැඩිපුරම වීටින් පැටවෙකු වටා පිහිටා තිබේ. ගම්මිරිස් පිරිසිදු කිරීමේදී ප්රවේශම් වන්න. අද අපි pedicel සමග ගම්මිරිස් භාවිතා කරන්නේ ඒ නිසාය. ගම්මිරිස් අමු, තැම්බූ, ෆ්රයිඩ්, බේක් කරන, තම්බා. අපි ඔවුන් ඔබ සමඟ පුළුස්සනු ඇත. එහෙත් මෙම වට්ටෝරුවෙහි "ගම්මිරිස්" නොවේ. ගම්මිරිස් අද්විතීය රසයක් අවධාරණය කරන සෝස්වල අපේ වට්ටෝරුව "ගම්මිරිස්". ඕනෑම සෝස් එකක් සීතල මස් සඳහා සුදුසු ය. සෝස්, සුවඳ ද්රව්ය, ඖෂධ පැළෑටි, මී පැණි එකතු කිරීම සමඟ නැවුම් තක්කාලි මත පදනම් වනු ඇත. මෙම වට්ටෝරුව මත ගම්මිරිස් ටිකක් සූදානම් කරන්න, ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම එය වෙත ආපසු යන්න, ඔබ වෙතින් නිපැයුම් එකතු කරන්න. මාව විශ්වාස කරන්න, ඔබේ පරිකල්පනය පියාසර කිරීම සඳහා ස්ථානයක් ඇත.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්