පැකිනි නෙක්ටරීන් හා යෝගට් සමඟ

කුඩා භාජනයක් තුළ යෝගට්, මී පැණි සහ වැනිලා සාරය මිශ්ර කරන්න. මේස 1 ක් පමණ දමන්න අමුද්රව්ය: උපදෙස්

කුඩා භාජනයක් තුළ යෝගට්, මී පැණි සහ වැනිලා සාරය මිශ්ර කරන්න. පාන් පෙති 4 ක එක් එක් යෝගට් මිශ්රණය 1 tablespoon පමණ ව්යාප්ත කරන්න. පළතුරු ඉහළ ස්ථාවරය සකස් කර පාන් ඉතිරි කොටස ආවරණය කරන්න. මධ්ය තාපය ඉහලට කපන ලද පෑම් හා විදින තෙල් සහිත තෙල් ඉසිය යුතු ය. රන් දුඹුරු තෙක් 2 ෆ්රයි පැනානි, එක් පැත්තකට විනාඩි 2 ක් පමණ. කපන පුවරුව මත තබා පීනිනි සෙසු කොටස් සමඟ නැවතත්. පාන් පෙති දෙකක් පෙති කපා, අතුරුපස තහඩු 4 දමා, මී පැණි සමග වත් කර සේවය කරන්න.

මෙහෙවර: 4