පීසා "ප්ලාස්ට් බඩු"

ප්රංශ පීස්සා මෝස්තරය පීට්සා විවිධාකාර ජනයා විසින් රසවත් හා ආදරයට සැකසහිත බවක් නොපෙන්වයි. එහෙත් සෑම කුස්සියේම එහි ප්රවේශය වන්නේ ය: කෙනෙකුගේ රට තුළ ආදරය කරන අමුද්රව්ය ආදිය ගැන අන්තර්ගතය ගැන අත්හදා බැලීම, කෙනෙකුගේ හැඩය, වඩාත් රසවත් හා ආකර්ෂණීයයි. පීසා නිර්මාණය සඳහා ප්රංශ ප්රවිෂ්ටයේ තවත් එක් නියැදියක් ඉදිරිපත් කරමි. මෙම ඇඳුමේ සංයුතිය ඇනූ ඖෂධ පැළෑටි එකතු කිරීමට නොවේ නම් සාම්ප්රදායික සාම්පල වෙනස් නොවේ. ප්ලාන්ස්හි බහුලව දක්නට ලැබෙන මල් පිපෙන මෙම ප්රධාන ආහාරය ලෙස හැඳින්වේ. ඒවා ඉතා අලංකාරවත් නොවේ. නමුත් ඔවුන් රෝසමාර්, අග්ගිස්වා, වර්ණනය, ලැවෙන්ඩර් වැනි ප්රසිද්ධ ඒවා වන අතර ඒවායින් බොහොමයක් මෙම පීසා තුළ භාවිතා වේ. තාවකාලික වර්ණ: තෙරකොටා, සුදු, දවන ලද තැඹිලි, සාම්ප්රදායික වර්ණ, එය මෙම තානය හා සැරසූ පීසා වේ. දිගු වේලාවක් පීසා අගය කිරීමට හෝ එය වහාම උත්සාහ කළහොත් එය සුන්දර හා දර්ශනීය වේ.

ප්රංශ පීස්සා මෝස්තරය පීට්සා විවිධාකාර ජනයා විසින් රසවත් හා ආදරයට සැකසහිත බවක් නොපෙන්වයි. එහෙත් සෑම කුස්සියේම එහි ප්රවේශය වන්නේ ය: කෙනෙකුගේ රට තුළ ආදරය කරන අමුද්රව්ය ආදිය ගැන අන්තර්ගතය ගැන අත්හදා බැලීම, කෙනෙකුගේ හැඩය, වඩාත් රසවත් හා ආකර්ෂණීයයි. පීසා නිර්මාණය සඳහා ප්රංශ ප්රවිෂ්ටයේ තවත් එක් නියැදියක් ඉදිරිපත් කරමි. මෙම ඇඳුමේ සංයුතිය ඇනූ ඖෂධ පැළෑටි එකතු කිරීමට නොවේ නම් සාම්ප්රදායික සාම්පල වෙනස් නොවේ. ප්ලාන්ස්හි බහුලව දක්නට ලැබෙන මල් පිපෙන මෙම ප්රධාන ආහාරය ලෙස හැඳින්වේ. ඒවා ඉතා අලංකාරවත් නොවේ. නමුත් ඔවුන් රෝසමාර්, අග්ගිස්වා, වර්ණනය, ලැවෙන්ඩර් වැනි ප්රසිද්ධ ඒවා වන අතර ඒවායින් බොහොමයක් මෙම පීසා තුළ භාවිතා වේ. තාවකාලික වර්ණ: තෙරකොටා, සුදු, දවන ලද තැඹිලි, සාම්ප්රදායික වර්ණ, එය මෙම තානය හා සැරසූ පීසා වේ. දිගු වේලාවක් පීසා අගය කිරීමට හෝ එය වහාම උත්සාහ කළහොත් එය සුන්දර හා දර්ශනීය වේ.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්