පොල්පාව තුළ රෝපණය

මස් හා අර්තාපල් සමඟ රෝස් කිරීම එවැනි රසවත්, තෘප්තිමත් සහ සුවපහසු, ගෘහස්ථ ආහාරයක්, රෝස්ක් ලෙස, පොල්ට් වට්ටෝරුව අනුව ඇඹුල් ක්රීම්, කිරි සහ බටර් එකතු කිරීම සමඟ සකස් කළ හැකිය. සාමාන්ය උෂ්ණත්වයේ දිග් ගැස්සුනු නිසා, අර්තාපල් ඉතා මෘදු බවට පත් වේ, මස් ටෙන්ඩර් සහ පිඟාන උණු කළ කිරි සුවඳ ලබා ගනී. මම ඇටකටු සමඟ කෑල්ලක් බිස්කට් කෑල්ලක් පාවිච්චි කළා. Kostochku ස්ථරයේ කේන්ද්රය තබා. අභ්යන්තර පැළ සිටුවිය නම් සුදුළූනු සුදුළූණු කපා, ඉන්පසු ඔවුන් ඉවත් කළ යුතුය. ආකෘතියේ දියර උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට, මෙම අදියර ලක්ෂණ තාපාංකය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ (හැඩය විනිවිද පෙනෙන නොවේ නම් සහ බුබුලු දෘශ්යමාන නොවේ) - ගින්න අඩු කරයි. මෙය ඉක්මන් ක්රියාවලියක් නොවේ, එය පැය භාගයක් හෝ පැයක් පමණ ගත වේ.

මස් හා අර්තාපල් සමඟ රෝස් කිරීම එවැනි රසවත්, තෘප්තිමත් සහ සුවපහසු, ගෘහස්ථ ආහාරයක්, රෝස්ක් ලෙස, පොල්ට් වට්ටෝරුව අනුව ඇඹුල් ක්රීම්, කිරි සහ බටර් එකතු කිරීම සමඟ සකස් කළ හැකිය. සාමාන්ය උෂ්ණත්වයේ දිග් ගැස්සුනු නිසා, අර්තාපල් ඉතා මෘදු බවට පත් වේ, මස් ටෙන්ඩර් සහ පිඟාන උණු කළ කිරි සුවඳ ලබා ගනී. මම ඇටකටු සමඟ කෑල්ලක් බිස්කට් කෑල්ලක් පාවිච්චි කළා. Kostochku ස්ථරයේ කේන්ද්රය තබා. අභ්යන්තර පැළ සිටුවිය නම් සුදුළූනු සුදුළූණු කපා, ඉන්පසු ඔවුන් ඉවත් කළ යුතුය. ආකෘතියේ දියර උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට, මෙම අදියර ලක්ෂණ තාපාංකය මගින් තීරණය කරනු ලැබේ (හැඩය විනිවිද පෙනෙන නොවේ නම් සහ බුබුලු දෘශ්යමාන නොවේ) - ගින්න අඩු කරයි. මෙය ඉක්මන් ක්රියාවලියක් නොවේ, එය පැය භාගයක් හෝ පැයක් පමණ ගත වේ.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්