බියර් මත පෑන්ෙක්ක්

ලූනු පෑන් කේක් සඳහා පෑන්කේක් සඳහා බොහෝ වට්ටෝරු අතර, ඔබට මෙය මග හැරිය නොහැක. මෙම වට්ටෝරුව සඳහා පෑන්ක්ක් පිටි ගතිය සඳහා, ආලෝකය බීර පමණක් භාවිතා නොකළ යුතුය. බියර් මත පෑන්කේස් බ්ලැක්බෙරි සහ මෘදුයි. පලතුරු හා මස් සමඟ රසවත් එවැනි පෑන්කේක් ඉතා පහසු ය. සාම්ප්රදායික වට්ටෝරුවලින් සෑදූ එවැනි පෑන්ෙක්ක් සෑදීමට සූදානම් වන්නේ, පාහේ ඇනූ පිටි බවට පත් වූ ප්රෝටීන හඳුන්වා දීමෙනි.

ලූනු පෑන් කේක් සඳහා පෑන්කේක් සඳහා බොහෝ වට්ටෝරු අතර, ඔබට මෙය මග හැරිය නොහැක. මෙම වට්ටෝරුව සඳහා පෑන්ක්ක් පිටි ගතිය සඳහා, ආලෝකය බීර පමණක් භාවිතා නොකළ යුතුය. බියර් මත පෑන්කේස් බ්ලැක්බෙරි සහ මෘදුයි. පලතුරු හා මස් සමඟ රසවත් එවැනි පෑන්කේක් ඉතා පහසු ය. සාම්ප්රදායික වට්ටෝරුවලින් සෑදූ එවැනි පෑන්ෙක්ක් සෑදීමට සූදානම් වන්නේ, පාහේ ඇනූ පිටි බවට පත් වූ ප්රෝටීන හඳුන්වා දීමෙනි.

අමුද්රව්ය: උපදෙස්