ලින්, වයින් සහ ෂැම්පන්සන් සමඟ ආහාරයට ගත්හ

මගේ මාළු, අපි එය පිරිසිදු කරන්නෙමු. කපනු ඇත. අපි කුඩා කෑලි කපා. Solim, ගම්මිරිස් සහ යුෂ ඉරිඟු අමුද්රව්ය: උපදෙස්

මගේ මාළු, අපි එය පිරිසිදු කරන්නෙමු. කපනු ඇත. අපි කුඩා කෑලි කපා. Solim, ගම්මිරිස් සහ ලෙමන් යුෂ භාගයක් වත්. හතු සහ ගව පට්ටි කපා. අපි පිරිසිදු හා ෂින්කිම් ළූණු. එළවළු තෙල් සමග ෆ්රයි හතු සහ ළූණු. හතු සිට වතුර වාෂ්ප වීමෙන් හා ඔවුන් ෆ්රයිට් කිරීමට පටන් ගන්නා විට - ටිකක් පිටි එකතු කර සියල්ල තරයේ මිශ්ර කරන්න. අපි විනාඩි 1-2 ක් ගිහින්. අපි ලෙමන් සමඟ පීල් කරමු. අපි මේ රොටි පුළුස්සනවා. මාළු ඉහළට ළූණු සහිත හතු. විනාඩි 40-50 අතර විනාඩි 180 ක් උඳුනකට වපුළේ දමා ලෙමන් තැවරුණු වයින් වත් කරන්න.

සේවය: 4-5