සලාද "ගෝල්ඩන් හෘදය"

කැරට් හා ඌරු මස් සමග සලාද සලාද එහි හදවත හා කැරට් සමග සලාද සම්පූර්ණයෙන්ම සාධාරණීකරණය කරයි - ෆ්රයිඩ් කැරට් විශාල ප්රමාණයකින් ස්තුති වේ, එය තැඹිලි පාට තැඹිලි පාටින් ඇති අතර, සලාදයේ ප්රධාන අමුද්රව්යයේ කොටසක් ලෙස තම්බා හෘදයක් එය පෝෂ්යදායී හා ඉතා රසවත් කරයි! විශේෂයෙන් ම දර්ශනීය සලාද "ගෝල්ඩන් හෘදයාය" පෙනුමක් ඇති විනිවිද පෙනෙන භාජනවල දී පෙනේ! ගොඩක් උත්සාහයකින් තොරව සූදානම් වන මෙම සලාද ඕනෑම උත්සව වර්ණාලනයක් පහසුවෙන් සරසා ගත හැකිය!

කැරට් හා ඌරු මස් සමග සලාද සලාද එහි හදවත හා කැරට් සමග සලාද සම්පූර්ණයෙන්ම සාධාරණීකරණය කරයි - ෆ්රයිඩ් කැරට් විශාල ප්රමාණයකින් ස්තුති වේ, එය තැඹිලි පාට තැඹිලි පාටින් ඇති අතර, සලාදයේ ප්රධාන අමුද්රව්යයේ කොටසක් ලෙස තම්බා හෘදයක් එය පෝෂ්යදායී හා ඉතා රසවත් කරයි! විශේෂයෙන් ම දර්ශනීය සලාද "ගෝල්ඩන් හෘදයාය" පෙනුමක් ඇති විනිවිද පෙනෙන භාජනවල දී පෙනේ! ගොඩක් උත්සාහයකින් තොරව සූදානම් වන මෙම සලාද ඕනෑම උත්සව වර්ණාලනයක් පහසුවෙන් සරසා ගත හැකිය!

අමුද්රව්ය: උපදෙස්