බාර්ලි සමඟ බිම්මල් සුප්

කැරට් හා ළූණු පිරිසිදු කර ඇති අතර, කැරට් කෙට්ටු තුනී මුදු කපා ඇත, ළූණු සිහින් ව කැඩුණු. බිම් බෝම්බ සහ අමුද්රව්ය: උපදෙස්

කැරට් හා ළූණු පිරිසිදු කර ඇති අතර, කැරට් කෙට්ටු තුනී මුදු කපා ඇත, ළූණු සිහින් ව කැඩුණු. මගේ ෂැම්පිසන් සහ කපන ලද. අපි ඔලීව තෙල් ගිනි පියන මත තබා, ක්රීම් ලෙස උණුසුම් කරයි. ළූණු සහ බාර්ලි එකතු කරන්න. මිනිත්තු 5 සඳහා මධ්යම තාපය මත කුක්, නිරන්තරයෙන් ඇවිස්සීමත්. අපි හතු එකතු කරනවා. අපි තව විනාඩි 5 ක් සූදානම් කරමු. චිකන් සුප් හොද්ද සමග පෑන් අන්තර්ගතය පුරවන්න. අපි කැරට්, ලුණු හා ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. නභිගත කරන්න. සුප් උනු පසුව, අපි ගින්නට අවම වශයෙන් අවම කිරීමට, පියනක් සමග පෑන් ආවරණය සහ පැය 1 සඳහා සුප් simmer. සෑම විනාඩි 15, සුප් මිශ්ර කිරීමට පියන විවෘත කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගින්නෙන් ඉවත් කර, නැවුම් ඖෂධ පැළෑටිවලින් ඉසිනු ඇත. Bon appetit!

සේවය: 6