සුන්දර කප් කේක්

කප් කේක් ගේ ආත්මය: මෆින් කළු කළු චොකලට් කුඩු බවට පත් කරන්න. පෙති නට්ටි මත ඇතුල් කරන්න අමුද්රව්ය: උපදෙස්

කප් කේක් ගේ ආත්මය: මෆින් කළු කළු චොකලට් කුඩු බවට පත් කරන්න. රටකජු බටර් පෙත්තක් මත ඇතුල් කරන්න. වැනිලා ගෙඩිය සමඟ තෙල් ආවරණය කරන්න. රසකැවිලි චොකලට් ආධාරයෙන් ලස්සන තෙල් සෑම කැබැල්ලකටම බිහිසුණු මුහුණු කප් කේක් මකුළුවන්: සුදු චොකලට් ග්ලයිසර් සමඟ කප් කේක් ආවරණය කරන්න. චොක්ලට් චොක් සහ කිරි මිශ්ර කිරීමෙන් මකුළුවන් සාදන්න. මිනිත්තු 1-2 විනාඩි සඳහා මිශ්රණය යැවිය යුතුය. සමජාතීය වන තෙක් බීට්. චොකලට් ක්රීම් තුළ ඩීප් පට්ටි හා නූඩ්ල්ස්. මකුළුවා එකතු කර සිසිල් කරන්න. මයිෆින් මත මකුළුවා දමන්න.

මෙහෙකාර සේවය: 24